ANBI en AVG

ANBI en AVG

 

De Stichting Herdenking Joods Leven Zwartewaterland, opgericht op 21 mei 2013, is door de Belastingdienst bij brief van 24 juli 2013 met ingang van 21 mei 2013 aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor gevers betekent dit dat hun gift aan onze stichting onder de geldende voorwaarden voor 125% aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

 

Deze ANBI-status verplicht de stichting de volgende gegevens op haar website te publiceren:

1. de naam van de instelling

2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer

3. het post- of bezoekadres van de instelling

4. een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

5. de hoofdlijnen van het beleidsplan

6. de namen en functies van de bestuurders

7. het beloningsbeleid

8. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

9. een financiële verantwoording

10. standaardformulier publicatieplicht

 

Ter uitvoering van deze verplichting merken wij het volgende op.

 

1. Naam van de instelling

Hierboven is reeds vermeld dat de naam van de stichting “Stichting Herdenking Joods Leven Zwartewaterland” is. Zij is statutair gevestigd in de gemeente Zwartewaterland. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

 

2. RSIN of fiscaal nummer

Dit nummer is 8528 22 43.

 

3. Post- of bezoekadres

Het contact met de stichting verloopt via de secretaris van het bestuur. Zijn adres is:

Dhr. R. Kleine

Roskam 6

8061 LV   Hasselt

T:  038 - 477 17 21

 

4. Beschrijving van de doelstelling van de stichting

Zie het hierna vermelde onder ‘beleidsplan’.

 

5. Beleidsplan

In het beleidsplan is onder meer het volgende bepaald:

 

Inleiding

Het doel van de stichting is in artikel 2 van haar statuten als volgt omschreven:

 1. De stichting heeft ten doel naam en gezicht te geven aan de Joodse inwoners van de gemeenten die thans de gemeente Zwartewaterland vormen, die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en om de herinnering aan de Joodse gemeenschappen waarvan zij deel uitmaakten levend te houden, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordering kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) aanbrengen en onderhouden van herinneringstekens op één of meer plaatsen in de gemeente Zwartewaterland, het verzorgen van publicaties, het organiseren en ondersteunen van activiteiten met een educatief en algemeen vormend karakter en het verwerven van de benodigde fondsen.

 

Doelstelling voor de periode 2018 - 2023

 • Het bevorderen en faciliteren van bezoeken aan onder meer het herinneringscentrum Kamp Westerbork door de groepen 7 of 8 van de basisscholen in Zwartewaterland.
 • Het organiseren van excursies, lezingen en dergelijke binnen de doelstelling van de stichting voor de donateurs van de stichting en belangstellenden.
 • Het uitbrengen van nieuwsbrieven ten behoeve van de donateurs van de stichting.
 • Het betrokken zijn en blijven bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei.
 • Het blijvend verankeren van de betrokkenheid van de inwoners van Zwartewaterland bij de doelstelling van de stichting.

 

Het beheer van de gelden

De stichting heeft een penningmeester die de gelden beheert. Hij legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan het algemeen bestuur van de stichting van de inkomende en uitgaande gelden. Middelen komen binnen via subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en andere verkrijgingen en baten. De stichting beoogt niet het maken van winst. Een door het algemeen bestuur in te stellen kascommissie controleert jaarlijks de rechtmatigheid van de administratie van de penningmeester.

 

Onkosten en vacatiegelden

De stichting kent geen toekenning van vacatiegelden. Feitelijke kosten kunnen desgevraagd vergoed worden. Werkzaamheden voortvloeiende uit besluiten van het bestuur worden om niet verricht. Indien nodig kan het bestuur de kosten van aanschaf van noodzakelijke apparatuur vergoeden of bijdragen in de kosten.

 

6. Namen en functies van de bestuurders

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: De heer B. (Barend) A. Vinke, Zwartsluis
 • Secretaris: De heer R. (Roel) Kleine, Hasselt
 • Penningmeester: De heer N. (Nathan) van Seters, Genemuiden

Leden:

 • Mevrouw M. (Mae) Voors, Hasselt
 • Mevrouw A. (Aletta) Mateboer, Genemuiden
 • De heer W. (Wout) van Olst, Genemuiden
 • Mevrouw E. (Ellen) Hilhorst, Genemuiden
 • Mevrouw P. (Pleunie) Schoonewelle, Zwartsluis
 • De heer L. (Leo) Stam, Zwartsluis
 • De heer F. (Frans) Koffrie, Hasselt

 

7. Beloningsbeleid

In 5. Beleidsplan is onder het kopje ‘Onkosten en vacatiegelden’ het beloningsbeleid omschreven.

 

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Sinds haar oprichting in 2013 heeft de stichting zich op grond van haar doelstelling ingezet voor:

 

Het leggen van zogenaamde struikelstenen bij de woningen in Zwartsluis van waaruit zij in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd naar de vernietigingskampen (2014).
Het oprichten van een herinneringsmonument bij de Joodse begraafplaats in Hasselt, waarop de namen van de uit Hasselt weggevoerde joden zijn vermeld, hun geboortejaar en de dag waarop zij in het desbetreffende vernietigingskamp zijn omgebracht (2015).
Medewerking aan de publicatie van het boek ‘Voor ons komt de bevrijding te laat’ van Geke Mateboer (2015).
Het organiseren van tentoonstellingen in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis over het Joodse leven (2015).
Deelname aan het lezen in het herinneringscentrum Kamp Westerbork van de namen van de 102.000 uit Nederland weggevoerde joden (2015).
Deelname van de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking op 4 mei en het leggen van kransen bij de desbetreffende herinneringsmonumenten in de 3 kernen van Zwartewaterland.
Het maken van een PowerPointpresentatie over de joden in de Tweede Wereldoorlog voor groepen 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Zwartewaterland (2016).
Het houden van een lezing door de heer Louk de Liever, die als kind twee concentratiekampen heeft overleefd (2016).
Het organiseren van een excursie voor donateurs en andere belangstellenden naar herinneringscentrum Kamp Westerbork (2017).
Het uitgeven van de brochure ‘Een moment voor een monument...’ (2017), geschreven door onze toenmalige secretaris Peter Ros.
Het verlenen van financiële faciliteiten aan basisscholen in de gemeente Zwartewaterland om een bezoek van de groepen 7 of 8 aan het herinneringscentrum Kamp Westerbork mede mogelijk te maken (2017).

9. Financiële verantwoording

 

10. Standaardformulier publicatieplicht


Het formulier is hier in te zien.11. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)